Skip to content Skip to footer
El codi ètic és un compromís adquirit per totes les persones que formem la candidatura de Fem Poble per dur a terme una activitat política basada en l’honestedat, l’ètica, el rigor i la transparència.
1. CODI DE PRÀCTIQUES POLÍTIQUES
 • Treballarem per denunciar qualsevol conducta discriminatòria i promourem noves formes de relacionar-nos des del treball col·lectiu, el debat i el respecte.
 • Ens comprometem a no fer accions d’assetjament laboral ni sexual.
 • Com a representats de FEM POBLE no podem rebre regals o donacions monetàries de cap persona o institució. En l’hipotètic cas que això passi, es valorarà si cal fer denúncia pública. Si els diners o regals han arribat per voluntat aliena a la nostra, hauran de ser retornats.
 • No acceptarem tractes de favor de cap mena. Els càrrecs electes i representants en general de Fem Poble no acceptaran regals, àpats, gratificacions extraordinàries, favors ni cap altre privilegi ni d’institucions públiques ni privades.
 • En cap cas farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.
 • En el supòsit que un membre de FEM POBLE fos imputat per algun delicte vinculat a un cas de corrupció, deixarà automàticament el seu càrrec orgànic i electe.
 • Els recursos públics que l’Administració posi al servei dels càrrecs electes (mòbils, portàtils…) no seran utilitzats per a finalitats particulars, ni diferents a les autoritzades.
 • Els càrrecs electes exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els continguts del programa electoral de la candidatura i al servei del conjunt de les classes populars.
2. TRANSPARÈNCIA
 • FEM POBLE farem públics, anualment, els ingressos i les despeses derivades de la nostra activitat política.
 • Informarem permanentment de la tasca política del grup municipal a través de la web, i periòdicament mitjançant el butlletí de Fem Poble.
 • Mentre duri el seu exercici, els càrrecs electes actualitzaran cada any la declaració de béns i la lliuraran a la candidatura de FEM POBLE perquè la posi a disposició pública.
 • En cas que un càrrec electe hagi de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi trobi implicat directament o indirectament per interessos de tipus personal, farà pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindrà de deliberar o votar.
 • El calendari d’Assemblees Municipals Obertes i d’actes institucionals serà públic i es podrà consultar a través de la web de la Candidatura.
 • Fem Poble es compromet a celebrar com a mínim dues assemblees populars cada any, que es publicitaran degudament, i a les quals tenen dret a assistir-hi el conjunt de la població.
3. FINANCES ÈTIQUES
 • En cap cas la Candidatura es finançarà a través de crèdits bancaris.
 • En la mesura del que sigui possible, gestionarem els fons econòmics de Fem Poble, i en la mesura que ens sigui possible els de l’ajuntament, mitjançant entitats d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.
 • Les persones que resultin electes i que hagin de percebre retribucions pel seus càrrecs hauran de procurar-ne (sempre que es pugui) el cobrament en comptes corrents d’aquests tipus d’entitats.
 • Utilitzarem els recursos públics de manera racional, respectuosa, coherent i transparent. En aquest context, denunciarem qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en l’exercici de les funcions institucionals d’altri.
4. NORMES DE FUNCIONAMENT
 • L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de FEM POBLE és temporal. D’acord amb la idea que la política és un servei i no pas una professió, i per tal de garantir la renovació dels càrrecs, ens limitem la possibilitat de romandre com a càrrecs electes a un període màxim de dues legislatures consecutives.
 • Un cop cessat o esgotat el període màxim d’un càrrec, en el període dels vuit anys posteriors, el càrrec electe que ja ha plegat no podrà accedir a cap organisme públic o privat que durant el seu mandat hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec li conferia.
 • Els càrrecs electes de Fem Poble no podran compaginar el càrrec de regidor/a amb cap altre càrrec electe d’una altra administració.
 • En la mesura que l’assemblea de FEM POBLE cedeix la seva representativitat als càrrecs electes, la seva activitat política i la seva continuïtat queda subjecta a la voluntat de l’assemblea. L’acta de regidor o regidora serà retornada, si així ho considera l’assemblea, en el moment en què l’assemblea mateix ho decideixi.
 • Els càrrecs electes de FEM POBLE, portaveus de l’assemblea dins la institució, estan de forma permanent a disposició de l’assemblea i poden ser revocats en qualsevol moment si aquesta així ho demana. Qualsevol membre de l’assemblea pot demanar d’incorporar un punt a l’ordre del dia, sigui ordinària o extraordinària, per decidir la continuïtat o no de qualsevol càrrec.