Skip to content Skip to footer

A Sallent són temps de canvis!

 

Aquest és el nostre projecte de poble, treballat amb mirada llarga: Sallent 2030. Una proposta pensada per construir una vila amb un pla de futur, amb visió estratègica i amb les persones al centre.

El programa de Fem Poble s’ha construït al llarg d’un any de comissions, assemblees, xerrades i grups de treball on hi han participat més d’un centenar de persones. A més, hem visitat desenes d’entitats culturals, esportives i socials que han aportat la seva visió del present i el futur de Sallent.

Amb aquest programa volem traslladar-vos la nostra il·lusió i compromís perquè Sallent avanci. En drets, en cultura, en qualitat de vida i en eines que retornin la política al poble.

Després de 28 anys de governs dels de sempre, tenim l’oportunitat de fer entrar a l’Ajuntament un equip compromès, amb experiència en associacions i col·lectius i amb la garantia de treballar sempre pel bé comú. 

Sallent 2030: les nostres prioritats
1. ATUREM LA DAVALLADA DE POBLACIÓ

Sallent ha perdut 500 veïns els últims 10 anys i un de cada quatre habitatges està buit. Per això, recuperarem pisos buits, promourem l’habitatge de lloguer, reactivarem l’eix comercial i la restauració i fomentarem, la creació d’ocupació de qualitat.

2. QUE NINGÚ QUEDI ENRERE

Posarem les persones al centre de les polítiques de l’Ajuntament. Cal passar d’un model assistencialista i caritatiu a unes polítiques que empoderin els ciutadans i els donin solucions a llarg termini.

3. DEMOCRÀCIA REAL I TRANSPARÈNCIA

Obrirem la presa de decisions a tothom, amb consells participatius, referèndums i assemblees vinculants. L’equip de govern retrà comptes davant dels sallentins i sallentines.

4. LA RESIDÈNCIA, PÚBLICA

La Residència ha de ser una realitat com més aviat millor. Per això, assumim el projecte actual, fent-ne una revisió que garanteixi la legalitat i seguretat. La gestió de l’equipament ha de ser pública.

5. CAL SALA, ESPAI DE CREACIÓ CULTURAL

Transformarem Cal Sala en un pol de creació cultural. Amb una sala polivalent dedicada a l’escola artística a Sallent, espais de reunió i emmagatzematge per les entitats, el trasllat de la ràdio i l’adequació dels baixos per al treball dels enramadors.

6. RECUPEREM ELS SERVEIS PÚBLICS

La jardineria, el manteniment de l’enllumenat o la gestió dels residus porta a porta són serveis que han de tornar a ser gestionats per l’Ajuntament. Així en garantim un millor control i millorarem les condicions laborals dels treballadors.

7. POLÍTIQUES FEMINISTES I ANTIRACISTES

Treballarem de manera transversal la perspectiva de gènere i antiracista. Des de l’urbanisme fins l’educació hem d’assolir un poble cohesionat i respectuós amb la diversitat.

8.CABRIANES I CORNET

Cabrianes ha d’assolir tanta autonomia com desitgin els seus ciutadans. Ampliarem el pressupost destinat a Cabrianes i Cornet, perquè siguin els cabrianesos i cornetans qui decideixin i gestionin les seves necessitats.

9. MEDI AMBIENT

Combatrem el canvi climàtic amb accions que avancin cap a un model sostenible, com la instal·lació de calderes de biomassa i plaques solars. Aplicarem el sistema de recollida selectiva “porta a porta” per passar d’un 30% a més d’un 70% de reciclatge. Preservarem el patrimoni ambiental i garantirem que la mineria compleixi les sentències judicials i traslladi la producció d’acord amb els treballadors.

10. UN GOVERN ÈTIC I COMPROMÈS

Hem signat un codi ètic que limita els mandats a 8 anys, redueix els sous a un màxim de 30.000€ bruts/any i garanteix que els càrrecs electes retran comptes a l’assemblea. La coalcaldia és un primer pas cap a la presa de decisions col·lectiva.

Per revertir la preocupant situació en matèria d’habitatge, comerç i piràmide de població activarem un pla de xoc. Ho farem, sobretot, amb la creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge:

>> HABITATGE
 • Redactarem el Pla Local d’habitatge, que també contingui un cens d’habitatges buits.
 • Mediarem amb els propietaris per reformar pisos antics i posar-los al mercat de lloguer a preus adequats i/o lloguer social.
 • Pressionarem a bancs i grans tenidors per destinar pisos tancats a lloguer social.
 • Establirem un preu raonable de lloguer i compra del metre quadrat a Sallent.
 • Rehabilitarem els pisos de Cal Bosch (carretera) per destinar-los a pisos tutelats per la gent gran.
 • Ampliarem els pisos d’emergència habitacional.
 • Modificarem d’ordenances municipals per fer aflorar pisos buits.
 • Fomentar les alternatives les cooperatives d’habitatge, les cessions d’ús i la masoveria urbana.
 • Cercarem acords amb les universitats de Manresa i els propietaris de pisos de menys de 50m2 per destinar-los a estudiants.
 • Aturarem els desnonaments mitjançant la intervenció dels serveis socials municipals i la mediació per aconseguir un lloguer social.
>> COMERÇ I RESTAURACIÓ
 • Crearem la figura del dinamitzador comercial, que assessori els comerciants i potenciï nous vincles amb els compradors.
 • Crearem una moneda social sallentina per facilitar l’intercanvi entre persones, comerços i serveis i potenciar l’economia local fora de l’abast de bancs i de l’especulació.
 • Potenciarem amb ajudes públiques la instal·lació de nous comerços especialitzats en productes i serveis que no es troben a grans superfícies
 • Ajudarem a la instal·lació de nous bars i restaurants que amplïin l’oferta gastronòmica de Sallent.
 • Impulsarem noves fires i festes que donin vida al poble, com l’actual Fira de la Tapa i la Cervesa. 
 • Obrirem un mercat setmanal al centre del poble de productes ecològics i de proximitat, els dissabtes al matí.
 • Farem més amables i cuidats els carrers de l’eix comercial de Sallent.
 • Facilitarem a través de les noves tecnologies la connexió entre compradors i venedors. A la vegada, impulsarem el servei de repartiment col·lectiu, facilitant la distribució de la compra als domicilis.
>> TREBALL
 • Oferirem programes de formació a veïns a l’atur, amb la planificació de les necessitats reals de la població.
 • Mantindrem plans d’ocupació en àrees com la jardineria, la neteja o la rehabilitació d’espais.
 • Promocionarem la creació d’una cooperativa agrícola que torni a donar vida a terres que actualment no es treballen, generant ocupació i avançant cap a la sobirania alimentària.
 • Prioritzarem les empreses locals en l’adjudicació d’obres i serveis municipals.
 • Promourem les cooperatives de treball de l’economia social i solidària.
 • Mantindrem contacte directe amb les empreses instal·lades als polígons per mantenir i millor la qualitat de la via pública, els serveis i la connexió. A la vegada treballarem per la instal·lació de noves empreses que generin ocupació de qualitat.
 • Concedirem ajuts a la creació de nous projectes cooperatius o d’empresa petita en forma de subvencions, beneficis fiscals o descomptes de taxes municipals.

Posarem les persones al centre de les polítiques de l’Ajuntament de Sallent. És urgent garantir una vida digna a tothom i que l’Ajuntament sigui un instrument efectiu que promogui i vetlli per una xarxa social que ho faci possible.

 • Crearem l’observatori de la pobresa i l’exclusió social per conèixer la situació real i establir indicadors sobre les condicions de vida a Sallent.
 • Impulsarem el Consell Social Municipal, que aglutini entitats, col·lectius i veïns per teixir aliances entre l’Ajuntament i les associacions vinculades.
 • Desplegarem al màxim les potencialitats de les lleis socials actuals.
 • Treballarem contra la pobresa energètica i no permetrem cap tall sense l’autorització de l’Ajuntament.
 • Revisarem els contractes amb les empreses concessionàries de serveis bàsics com l’aigua, per garantir l’abastament a tota la població.
 • Engegarem un pla de reactivació social amb formació i el contacte amb el mercat de treball.
 • Donarem suport a iniciatives de producció alimentària en horts urbans que superin el caràcter estigmatitzador de la distribució alimentària moderna.
>> RESIDÈNCIA

La residència ha de ser una realitat com més aviat millor. Per això, assumim l’actual projecte per començar la construcció aquest mateix mandat. Abans, però, farem una revisió del projecte amb tècnics independents per assegurar-ne la viabilitat, la legalitat urbanística i la seguretat front a inundacions. 

 • Dividirem els usos de la residència en un espai assistencial i un altre de malalties avançades.
 • Per assegurar una bona gestió i control del servei, així com per no precaritzar els llocs de treball, garantirem que la residència sigui pública.
 • En l’espai de transició entre la residència antiga i la nova, garantirem l’atenció de les necessitats dels usuaris i de les instal·lacions.
>> PISOS TUTELATS PER A LA GENT GRAN

Iniciarem un projecte de pisos tutelats amb sales comunes, serveis bàsics la neteja, calefacció, consergeria… i serveis opcionals de teleassistència, atenció domiciliària i bugaderia. Els lloguers seran assequibles amb la possibilitat d’un acord de cessió del pis de propietat a la borsa de lloguer social.

La vida política de Sallent ha de passar dels despatxos de l’Ajuntament als carrers i les places, a les terrasses dels bars i a les botigues. Hem d’avançar cap a una democràcia directa i real. Per això, engegarem mecanismes participatius, decisoris i vinculants que retornin el poder polític al poble.

>> PARTICIPACIÓ I DECISIÓ

Establirem els mecanismes que permetin fer efectiva la participació política:

 • Fomentarem la cultura de la participació als centres escolars i potenciarem el Consell d’Infants.
 • Anualment convocarem una assemblea de poble per prendre grans decisions.
 • Mantindrem assemblees de barri periòdicament.
 • Les Assemblees Municipals Obertes seran vinculants.
 • Crearem taules específiques en l’àmbit dels drets socials: contra la pobresa, per l’ocupació, la salut…
 • Potenciarem i ampliarem els consells municipals amb mecanismes efectius de presa de decisions.
 • Organitzarem referèndums i consultes.
 • Recolzarem l’autoorganització popular i serem còmplices del teixit associatiu.
 • Treballarem els pressupostos amb debats previs i espais participatius.
 • Fomentarem el voluntariat social.
>> COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Per poder participar primer cal estar informat:

 • Crearem una xarxa de mitjans públics locals formada per professionals de la comunicació independents. No dependrà de l’equip de govern sinó del Consell de Comunicació Local, que vetllarà per la qualitat de la informació.
 • Enfortirem els diferents canals de comunicació: xarxes socials, ràdio, vídeo i publicacions impreses.
 • Qualsevol ciutadà podrà accedir a la informació i als tràmits municipals amb facilitat.
 • Organitzarem audiències públiques periòdiques per rebre les peticions dels veïns i retre comptes a la població.
 • Convocarem assemblees informatives i tallers formatius, per exemple, prèvies a l’aprovació del pressupost.

La gestió dels serveis públics té afectacions directes a les nostres vides. Per això, ens proposem recuperar-ne el control i la gestió gradualment, amb la municipalització.

D’aquesta manera, a part de gestionar-los de manera més eficient i transparent, millorem les condicions laborals dels treballadors, eliminem la cerca del benefici privat ens els serveis i en garantim l’accés equitatiu a tota la població.

Per això, treballarem per crear una empresa municipal pública que sigui el paraigües dels serveis de l’Ajuntament com la jardineria, la neteja de la via pública, el manteniment de l’enllumenat, la neteja d’equipaments i instal·lacions municipals i la gestió de residus porta a porta.

La municipalització de l’aigua és un objectiu a llarg termini que el contracte actual amb l’empresa Sorea dificulta molt. El conveni, signat a 35 anys vista, encotilla molt la possibilitat de derogar-lo. Tot i això, revisarem el contracte per adequar-lo a les necessitats actuals.

Engegarem tota la maquinària de l’Ajuntament, recuperant el control i la gestió dels serveis públics i posant-los al servei de la ciutadania.

Un poble viu és aquell que respecta les tradicions, que innova en festes i cultura i que inclou totes les persones, vinguin d’on vinguin, en la seva mescla festiva i participativa.

Per això, potenciarem les tres grans festes de Sallent:

>> ENRAMADES

Farem de les Enramades una festa referent, amb un marc històric i comunicatiu que relligui les activitats i potencïi un relat atractiu i homogeni. Garantirem que els visitants gaudeixin d’una bona estada, reforçant els serveis d’aparcament i gastronomia. A més, adequarem els baixos de Cal Sala per millorar la feina dels enramadors.

>> CARNAVAL

Facilitarem la logística del Carnaval i n’actualitzarem el pressupost municipal, perquè la festa es consolidi amb un model que combini disbauxa, cultura i bon ambient.

>> FESTA MAJOR

Potenciarem la Festa Major amb una comissió ciutadana que l’organitzi. Els avis, joves i tots els veïns hem de poder decidir com volem celebrar-la. Donarem tot el suport tècnic i logístic que requereixi La Fumera.

Durant tot l’any amplificarem l’abast de la cultura a Sallent, apropant-la als barris i carrers:

 • Crearem una Escola Artística a Sallent, que sigui el motor de creació cultural: dansa, circ, pintura, escultura… en connexió amb l’Escola de Música.
 • Actualitzarem el reglament d’ús de la Fàbrica Vella, per obrir-la a les entitats.
 • Promourem un Fòrum d’Entitats Culturals, com a espai d’interacció i decisió.
 • Potenciarem festes populars com Sant Joan, Sant Jordi, la cavalcada de reis i Cap d’Any.
 • Donarem suport logístic a les activitats autoorganitzades pels col·lectius i associacions de la vila.
 • Celebrarem més fires i festes al carrer.
 • Democratitzarem l’accés a la cultura, amb preus populars.
 • Fomentarem el coneixement i ús del català.
 • Potenciarem la biblioteca com a nucli de cultura. N’ampliarem el pressupost i les activitats.
 • La cultura sallentina és diversa: donarem visibilitat i cabuda a la llengua, gastronomia, música, art… de les diferents comunitats que formen la nostra vila.
 • Establirem vincles entre les escoles i la cultura sallentina, amb tallers, trobades i espais de memòria històrica i cultural.
 • Democratitzarem la distribució de les subvencions a entitats, amb un procés transparent i participatiu, on es primin els projectes concrets.
>> ESCOLA ARTÍSTICA: CAL SALA, CENTRE DE CREACIÓ CULTURAL

Us presentem un projecte que engloba patrimoni, lleure, creació cultural, gastronomia i comunicació. Farem de Cal Sala el centre de creació cultural de Sallent.

Un espai que englobi usos diversos:

Planta baixa: espai diàfan de treball per als enramadors. Amb grossos compartiments d’emmagatzematge per cada carrer i un espai central de treball.

Primera planta: espai de trobada amb bar-restaurant interior i terrassa exterior i ludoteca. Amb sales de reunions compartides per a les entitats, aules de formació i amb el trasllat de Ràdio Sallent en un ampli espai amb redacció, control i estudi.

Segona planta: sala polivalent que serà la seu de l’escola artística. Un ampli espai compartimentat i obert quan calgui on s’hi podran realitzar cursos de teatre, circ, pintura, dansa… i exposicions i concerts. Cal Sala és una de les poques fàbriques que encara queden per la memòria obrera de Sallent.

 

Sallent, al llarg de les últimes dècades, ha anat ampliant la seva oferta d’equipaments a la població. Tot i això, no existeix un pla d’usos rigorós que organitzi els diferents espais.

Per això, amb la mirada posada en el Sallent del 2030, us oferim el nostre plantejament de nous equipaments i espais de poble a llarg termini. Amb diferents criteris:

 • Aprofitarem la gran esplanada darrere de les pistes de tennis per traslladar-hi l’envelat i acondicionar-hi una zona àmplia per a espectacles de gran format. També inclourà un espai esportiu atlètic, una zona amb barbacoes i parc infantil i pàrquing. Tal com demanen les entitats, no traslladarem l’envelat a l’escorxador.
 • Reconvertirem l’Estació com a lloc d’esport i caminada, espai agrícola i/o a parc d’energia solar.
 • L’escorxador serà el centre logístic de les municipalitzacions, un espai de treball que gestioni la jardineria, l’enllumenat, la recollida porta a porta…
 • Traslladarem la brigada a una nau industrial que compleixi les necessitats i requeriments del servei.
 • La Residència a la Fàbrica Vella, complint criteris de seguretat i legalitat. Ens fem nostre el projecte actual perquè sigui una realitat el més aviat millor.
 • Rehabilitarem l’edifici de Cal Bosch com a pisos tutelats, un servei d’acompanyament a la gent gran.
 • Amb un conveni amb els propietaris tornarem la vida a pisos i cases tancades del centre del poble, a canvi de la cessió temporal a l’Ajuntament.
 • Habilitarem un gimnàs municipal darrere el pavelló.
 • Obrirem un espai autogestionat juvenil a les naus de Contramestres.
 • Traslladarem la protectora d’animals a un espai més ampli i adequat.
 • Farem de Cal Sala el centre de creació cultural de Sallent.

 

Cabrianes i Cornet requereixen una atenció prioritària de l’Ajuntament de Sallent. Per això, enfortirem els vincles amb les alcaldies pedànies, les assemblees de poble i els òrgans de govern.

>> CABRIANES
 • Potenciarem l’OTP i l’assemblea de poble de Cabrianes com a espais de presa de més decisions.
 • Augmentarem el pressupost destinat a Cabrianes per ampliar-ne l’autonomia pressupostària i afavorir l’autogestió de les necessitats del poble.
 • Continuarem l’arranjament del camí dels Horts (Cabrianes – Sallent) per reduir la perillositat. Pacificant el trànsit per la gent que va a peu i amb bicicleta.
 • Desdoblarem el pont d’accés a Cabrianes i així eliminar el pas de camions pel centre de la població.
 • Revisarem la concessió de la turbina de la fàbrica de Cal Berenguer per estudiar la possibilitat de municipalitzar-la.
>> CORNET
 • Prioritzarem el manteniment i l’arranjament dels camins rurals.
 • Millorarem el servei d’internet a les masies.
 • Crearem un espai de trobada periòdica, debat i decisió entre els cornetans i l’Ajuntament per prioritzar les polítiques que els afecten.
 • Promourem la divulgació de l’activitat pagesa i rural a la resta de Sallent.
 • Crearem la figura del dinamitzador rural, amb contractació de tècnics per projectes concrets.
 • Fomentarem el manteniment de les zones boscoses amb projectes formatius i de treball social.

Orientarem la pràctica esportiva com una eina d’integració, lluita contra la segregació, coeducació, promotora de la salut i educació en valors.

>> ESPORTS

L’esport és una eina de convivència i enriquiment social, que fomenta la salut i els bons hàbits:

 • Potenciarem el Consell Municipal d’Esports, ampliant-ne l’abast als centres educatius, les AMPA, el casal d’avis… com a eina integradora i que garanteixi l’accés a l’esport per a tothom.
 • Construirem un gimnàs municipal que faciliti l’accés a tota la població i disposi d’espai suficient per pràctiques com la gimnàstica artística.
 • Promourem la pràctica d’esports que ara no son presents al municipi, decidint-los amb un procés participatiu per part de la població.
 • Activarem l’ús del rocòdrom de la Turbina potenciant-lo des dels més menuts i facilitant-hi l’accés.
 • Crearem l’Escola de Trail de Sallent, per promoure la pràctica de l’esport de muntanya.
 • Aplicarem la visió de gènere a l’esport, fomentant equips mixtos i femenins.
 • Establirem circuits senyalitzats, parcs esportius urbans i itineraris saludables.
 • Millorarem l’aprofitament d’equipaments esportius com els pavellons escolars i la pista coberta.
>> SALUT

Enfocarem les polítiques de salut de manera transversal, garantint una millor qualitat de vida als ciutadans:

 • Crearem el Consell Municipal de Salut, que permetrà la coordinació, estratègia i millora de les prestacions en l’àmbit de salut.
 • Lluitarem perquè el CAP de Sallent no perdi el torn de nit.
 • Adaptarem la promoció de l’activitat física a les diferents capacitats i franges d’edat.
 • Promourem actuacions i campanyes que fomentin estils de vida saludables i la prevenció de malalties, des dels centres d’educació fins a tota la població.
 • Treballarem per un envelliment actiu i saludable, potenciant l’autonomia personal i el rol actiu de les persones grans a la societat.
 • La municipalització del cementiri ha de ser el primer pas cap a la municipalització del servei d’enterraments.
 • Defensar una vida digna també és defensar una mort digna. Per això, promourem el Document de Voluntats Anticipades.

L’educació és un dels pilars bàsics de qualsevol poble. Eduquem a casa, a l’escola, a l’esplai, al carrer… per això tractarem l’educació com una àrea transversal:

 • Redefinirem el Consell Escolar Municipal, com una eina veritable de coordinació i foment de projectes compartits entre centres.
 • Assegurarem un bon traspàs de l’educació Primària a la Secundària, enfortint el projecte de l’Institut i la seva relació amb el poble.
 • Integrarem un itinerari formatiu en tots els centres educatius que englobi violència de gènere, solidaritat i diversitat i prevenció dels hàbits tòxics.
 • Oferirem els recursos humans necessaris per complementar les mancances de les escoles en personal especialitzat en necessitats educatives especials (vetlladores).
 • Assegurarem l’equitat i la no segregació en l’adscripció i matriculació en l’àmbit municipal.
 • Crearem rutes escolars per proporcionar als infants i joves itineraris segurs i còmodes en el trajecte de casa al centre educatiu.
 • Crearem la figura de l’educador de carrer.
 • Ampliarem l’oferta educativa del SIAF (Servei d’infància, adolescència i família) a majors d’11 anys.
 • Potenciarem l’escola d’adults amb formació enfocada a l’àmbit laboral.

L’educació és un dels pilars bàsics de qualsevol poble. Eduquem a casa, a l’escola, a l’esplai, al carrer… per això tractarem l’educació com una àrea transversal:

 • Redefinirem el Consell Escolar Municipal, com una eina veritable de coordinació i foment de projectes compartits entre centres.
 • Assegurarem un bon traspàs de l’educació Primària a la Secundària, enfortint el projecte de l’Institut i la seva relació amb el poble.
 • Integrarem un itinerari formatiu en tots els centres educatius que englobi violència de gènere, solidaritat i diversitat i prevenció dels hàbits tòxics.
 • Oferirem els recursos humans necessaris per complementar les mancances de les escoles en personal especialitzat en necessitats educatives especials (vetlladores).
 • Assegurarem l’equitat i la no segregació en l’adscripció i matriculació en l’àmbit municipal.
 • Crearem rutes escolars per proporcionar als infants i joves itineraris segurs i còmodes en el trajecte de casa al centre educatiu.
 • Crearem la figura de l’educador de carrer.
 • Ampliarem l’oferta educativa del SIAF (Servei d’infància, adolescència i família) a majors d’11 anys.
 • Potenciarem l’escola d’adults amb formació enfocada a l’àmbit laboral.

Ciutadania connectada al món.

L’Ajuntament acompanyarà els veïns en l’accés a la informació i les noves tecnologies:

 • Actualitzarem la web municipal i crearem una aplicació que permeti accedir a la informació municipal i la interacció entre veïns i Ajuntament.
 • Dotarem de fibra òptica tots els equipaments municipals i cedirem la instal·lació com a xarxa d’interconnexió municipal.
 • Establirem punts oberts d’accés a Internet a tots els equipaments municipals.
 • Crearem un pla de garantia d’accés a la societat de la informació, amb subvencions per a la connexió a familíes amb nens en edat escolar i famílies amb membres amb mobilitat reduïda.

Aturem el canvi climàtic també a Sallent.

Conscients de l’avenç del canvi climàtic apostem per polítiques d’equilibri mediambiental:

 • Potenciarem el Consell de Medi Ambient, com a espai de debat i presa de decisions.
 • Aplicarem el porta a porta a la recollida dels residus per passar d’un 30 % a un 70 % de reciclatge.
 • Farem una auditoria ambiental del municipi.
 • Analitzarem periòdicament la salinitat de l’aigua pel bon funcionament de tots els ecosistemes aquàtics afectats per l’ús d’aigua urbana i industrial.
 • Participarem a la Taula de l’Aigua del Llobregat, per controlar la contaminació salina de l’aigua del riu.
 • Potenciarem l’eficiència energètica dels equipaments municipals.
 • Estudiarem la reobertura de la turbina municipal per generar energia i autoabastir-nos.
 • Canviarem els contractes de serveis a empreses del país, ètiques i de consum responsable.
 • Facilitarem els tràmits per la instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques, amb una línia d’ajuts per incentivar-ho.
 • Accelerarem la connexió de via blava entre Sallent i l’àrea humida de La Corbatera.
>>MINERIA

En el procés de trasllat de la producció d’Iberpotash a Súria, assegurarem que l’empresa conservi els llocs de treball acordats amb els treballadors. A la vegada, vetllarem perquè es compleixin les sentències judicials, es deixi d’abocar al Cogulló i es garanteixi un pla de restauració validat per experts independents.

Volem un municipi on tothom hi tingui cabuda, independentment de l’origen. Estendrem i ampliarem drets a tota la població com la millor manera de fer front a l’extrema dreta:

 • Farem efectiu el dret d’empadronament de les persones que ho sol·licitin.
 • Garantirem el dret de culte i el reconeixement de les festivitats religioses minoritàries.
 • Promourem xarxes de relació i convivència entre comunitats, com a model d’enriquiment col·lectiu.
 • Les polítiques socials vetllaran perquè es garanteixin els drets de les persones migrades.
 • Desmuntarem discursos i rumors racistes.
 • El SIAF (Servei d’infància, adolescència i família) serà un espai més inclusiu i comunitari.
 • Assumirem polítiques de solidaritat i acollida de les persones migrants i refugiades.

Apostem per un poble feminista i que lluiti contra l’exclusió de les persones LGTBI. Per això impulsarem polítiques transversals feministes i que eliminin les desigualtats i violències que es deriven de l’opció sexual.

 • Elaborarem el pressupost amb visió de gènere.
 • Crearem un consell de dones que avanci en la transformació feminista de Sallent.
 • Incorporarem la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d’ocupació.
 • Obrirem un punt d’assessorament i atenció a víctimes de violència de gènere.
 • Impulsarem un protocol contra les agressions masclistes a les festes i altres espais d’oci. També instal·larem punts liles que afavoreixen la conscienciació.
 • Promourem la formació feminista als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, a mestres i estudiants.
 • Organitzarem cicles de concerts i de cinema que visibilitzin la tasca de les dones en la cultura i que abordin temàtiques com l’exclusió i la violència.
 • Avançarem en la feminització dels noms dels nostres carrers (nomenclàtor).

Volem viure en un poble bonic, que mantingui els carrers en bon estat i cuidi les zones de lleure. Farem un bon manteniment de la via pública i reforçarem la neteja:

 • La recollida porta a porta permetrà eliminar contenidors i brutícia dels carrers.
 • Amb la municipalització de la neteja, la reforçarem i en tindrem un millor control.
 • Ampliarem i mantindrem en bon estat les zones de lleure dels animals, com els pipican.
 • Impulsarem un estudi urbanístic per detectar espais insegurs i aspectes a millorar de la via pública –com l’enllumenat–, amb perspectiva de gènere.
 • Prendrem mesures pel control de la tinença d’animals, amb el reforç del cens dels gossos i amb sancions als seus propietaris si embruten el carrer.

La conservació de la nostra història i patrimoni, en format material i immaterial, serà un objectiu important:

 • Protegirem i mantindrem en bon estat les antigues fàbriques, ermites, construccions medievals com el Castell, les barraques de vinya i els antics forns.
 • Preservarem la memòria històrica col·lectiva.
 • Recollirem en una nova col·lecció actualitzada totes les músiques populars i tradicionals de Sallent.
 • Vetllarem per la conservació de les masies.
 • Protegirem i mantindrem les fonts, els camins i els espais naturals.
 • Promocionarem el poblat ibèric del Cogulló, continuarem les excavacions i en reclamarem la propietat municipal.

“Som un projecte municipalista que no rep ordres des de dalt. Som els únics que garantim que s’acabaran els anys de la vella política, que no pactarem amb els de sempre.”

FINA SOLER I GUILLEM CABRA

 

És cert això que t’han dit de Fem Poble?

TANCAREU LA MINA?

No! L’empresa fa anys que ha decidit traslladar l’explotació a Súria. Nosaltres vetllarem perquè compleixi els acords amb els treballadors i perquè es garanteixin les sentències judicials que prohibeixen abocar més al runam del Cogulló.

DOS ALCALDES VOL DIR DOS SOUS?

No! Dos alcaldes vol dir dues persones compartint responsabilitats. Els sous no seran diferents entre alcaldes i regidors i els distribuirem en funció de la dedicació. En cap cap superaran els 30.000€ bruts a l’any.

SOU LA CUP AMB UN ALTRE NOM?

No! Som un projecte polític independent, arrelat al municipi. Tenim el suport de la CUP de Sallent, però el projecte és molt més divers, ampli i obert a tots aquells que volen transformar Sallent des de la base.

SOU LA LLISTA DEL CDR?

 Som una llista de persones que provenen d’àmbits diferents, amb un objectiu comú: fer de Sallent un poble millor.

HO CANVIAREU TOT?

Volem canviar moltes coses, però tot és impossible. Des dels municipis podem fer petits passos cap a un futur millor per tothom. Tenim la sort de comptar amb un projecte rigorós que ens permetrà a poc a poc transformar Sallent a un poble més amable, amb més qualitat de vida i on els drets socials estiguin garantits per tothom.

FAREU UNES ENRAMADES ALTERNATIVES?

No! Treballarem per ampliar l’abast de les Enramades a més gent i per dotar-les d’un relat històric i festiu que englobi tota la festa. A la vegada, reforçarem els serveis d’aparcament i gastronomia.

"Estem a punt pel canvi, som la garantia del canvi."
FINA SOLER I GUILLEM CABRA
CANDIDATS DE FEM POBLE A L'ALCALDIA